Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Oude testament

Psalmen

Liederen en gebeden

Het boek Psalmen is een verzameling van liederen en gebeden in het Oude Testament, die over een langere tijd zijn samengebracht in bundels. Zo is er een bundel van de Korachieten, van Asaf en zijn er pelgrimsliederen.

Elke psalm heeft zijn eigen thema en functie. Er zijn bijvoorbeeld klaagpsalmen waarin iemand zijn ellende uitroept en God om hulp vraagt. Maar er zijn ook lofpsalmen, waarin juist vreugdevol de pracht en kracht van God wordt bezongen om duidelijk te maken hoe geweldig Hij is. Verder zijn er individuele gebeden, vertrouwenspsalmen waarin men mensen wil bemoedigen, of zijn er wijsheidspsalmen waarin wordt nagedacht over levensvragen.

Poëzie

Psalmen zijn gedichten en kennen als zodanig regels, strofen (coupletten) en refreinen. Een belangrijk kenmerk in de opbouw van een psalm is het parallellisme. Hierbij wordt de ene regel in een variant herhaald in de volgende. Ook de ordening in strofen vervult een belangrijke rol. Elke strofe kent namelijk een zekere inhoudelijke eenheid. Wie goed let op alle poëtische elementen, krijgt oog voor de manier waarop een psalm als gedicht samenhangt.

Vijf boeken

Het boek Psalmen is verdeeld in vijf boeken: psalm 1-41, psalm 42-72, psalm 73-89, psalm 90-106, psalm 107-150. Aan het slot van elk boek staat een lofprijzing, die oorspronkelijk ontleend is aan de tempeldienst. De vijf boeken samen eindigen met vijf lofliederen op God. Psalmen begint met twee inleidende psalmen die een spirituele oriëntatie bieden op een leven naar Gods wet en een verlangen naar de heerschappij van God.

Ga terug naar Oude testament