Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Tweede Vaticaans Concilie

Kerk als Gods volk

Er zijn veel manieren om het wezen van de kerk te beschrijven. In de concilieverklaring over de kerk, Lumen gentium, werd daar een nieuwe manier aan toegevoegd: de kerk als volk van God (nr. 9). De kerk is het in de tijd en ruimte pelgrimerende volk van God. Dit zou grote gevolgen hebben voor de rol van en de beleving van hun plaats door leken. Door te spreken over het volk van God werd duidelijk dat iedere gelovige persoonlijk door Christus geroepen wordt om mee te werken aan de zending van Christus. Binnen die persoonlijke roeping bestaat dan nog weer de verdere roeping tot een leven als echtgenoot, priester, diaken of bijvoorbeeld kloosterling. De gezamenlijke verantwoordelijkheid kreeg concreet handen en voeten door de grote toename van de leken, beroepsmatig en nog meer als vrijwilliger, bij alle activiteiten van de kerk (zie ook het decreet Apostolicam actuositatem uit 1965 en wat wel de ‘samenvatting van het concilie’ genoemd wordt: het document Christifideles laici, 1988).

Ga terug naar Tweede Vaticaans Concilie