Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Hervormingen

Protestantisme

Vanuit de reformatie heeft zich het protestantisme ontwikkeld.
De grootste groep protestanten wordt gevormd door de lutheranen. Wereldwijd zijn er zo’n 80 miljoen lutheranen, met name in de Scandinavische landen en Duitsland.
In Nederland heeft zich het calvinistische protestantisme ontwikkeld. Waar de liturgie in de lutherse kerk nog enigszins lijkt op de katholieke mis, kenmerkt het calvinisme zich door soberheid: alles in de eredienst is gericht op de verkondiging van het Woord.
De kerkelijke organisatie is heel plat. De predikant is in zijn ambt gelijk aan de andere ambtsdragers (kerkenraadsleden: ouderlingen en diakenen). In veel kerken staat een kerkelijk ambt open voor mannen en vrouwen.

Afsplitsingen

Door de nadruk op de individuele verantwoordelijkheid van gelovigen en de betrekkelijk kleine macht van de kerkelijke organisatie (landelijk georganiseerd in synodes: bijeenkomsten van kerkenraden), zijn er in de loop der jaren vele soorten van calvinistische kerken en kerkjes ontstaan. Bij het minste conflict stapte er een groep verontrusten uit de kerk en richtte haar eigen kerkverband op. Alle kerken in Nederland die het woord ‘gereformeerd’ in de naam dragen, zijn ooit afkomstig geweest uit die ene calvinistische stroming sinds de reformatie in de zestiende eeuw.
De grootste kerk is de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerk telt 2 miljoen leden en is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Zie: www.pkn.nl.

Ga terug naar Hervormingen