Katholieken en hun vieringen (feesten)

Sacramenten van Genezing

Persoonlijke of gemeenschappelijke biecht

In de vroege kerk was het gebruikelijk dat gelovigen die na hun doop een ernstige overtreding hadden begaan weer terug konden keren in de kerk. Zij moesten zich hiervoor een lange tijd afzonderen en zich toeleggen op gebed en boetedoening. Als zij deze periode vervuld hadden, konden zij door handoplegging van de bisschop weer opgenomen worden in de kerkgemeenschap Later is de boete steeds meer een persoonlijke aangelegenheid geworden tussen de priester en de gelovige. Ook werd de boete niet alleen meer toegepast op zeer zware overtredingen, maar ook op alledaagse fouten. Hiertoe ontstonden de bekende ‘biechthokjes’ of ‘biechtstoelen’.

Tegenwoordig gaat een gelovige die wil biechten vaak naar de priester toe en vindt de biecht plaats in de vorm van een gesprek in de kerkruimte of een spreekkamer. Het gesprek resulteert dan in het uitspreken van een schuldbelijdenis waarna de priester na advies over verbeterpunten de gelovige de absolutie geeft. Gewoonlijk zal de priester nog een penitentie opleggen aan de biechteling. Deze penitentie is een daad van boetedoening en is een overblijfsel uit de vroege kerk.

De priester heeft overigens de plicht om alles wat hem gebiecht wordt, absoluut geheim te houden. Dit biechtgeheim leidt in de film ‘Priest’ tot gewetensnood van een priester.

Biechtmobiel

Persoonlijke biecht

Ook kan er voor gekozen worden om een gemeenschappelijke viering, een boeteviering te houden, bijvoorbeeld ter voorbereiding op Kerstmis of Pasen. Door middel van schriftlezing, gebed, en gewetensonderzoek bereiden de gelovigen zich voor op de grote feestdag. De deelname hieraan kan een opstap vormen voor een biechtgesprek.
Bij grote katholieke evenementen zoals de Katholieke Jongerendagen, wordt tegenwoordig weer gelegenheid geboden voor een persoonlijke biecht.

Ga terug naar Sacramenten van Genezing