Katholieken en hun bezinning

Bidden

Onze Vader

Het Onze Vader is een gebed dat Jezus zijn volgelingen zelf heeft geleerd volgens de evangeliën. De evangelisten Matteüs (6,9-13) en Lucas (11,1-4) hebben van elkaar afwijkende versies van dit gebed overgeleverd. Op de versie van de evangelist Matteüs is het Onze Vader zoals we dat nu kennen gebaseerd. Het wordt door alle christenen, zij het in verschillende versies gebeden (zie ook: NBV-Studiebijbel, kaderartikel pag. 1774). Het Onze Vader kan zowel hardop als in stilte, zowel individueel als gezamenlijk gebeden worden. In het Latijn wordt het Onze Vader met de beginwoorden Pater Noster aangeduid. De gangbare rooms-katholieke versie van de Onze Vader tekst in Nederland luidt:

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd;

Uw rijk kome,

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schuld,

Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven.

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van het kwade.

De protestantse en oecumenische versies van dit gebed vertonen kleine verschillen vooral veroorzaakt door een verschil in vertalen. Zo spreken katholieken van ‘bekoring’ en protestanten van ‘verzoeking’. Het grootste verschil is echter dat in de protestantse en oecumenische versies van het gebed nog een afsluitende bede meer gebeden wordt, namelijk:

Want van U is het koninkrijk,

En de kracht,

En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Deze afsluitende bede wordt door katholieken gewoonlijk alleen in liturgische vieringen gebruikt, daarbuiten is de kortere bovenstaande versie normaal.

Ga terug naar Bidden