Katholieken en de samenleving

Katholieke Sociale Leer

Kernbeginselen van de katholiek sociale leer: solidariteit

Solidariteit heeft in de katholiek sociale leer ten diepste een Bijbelse oorsprong. Allereerst wordt in de verschillende rondzendbrieven uitdrukkelijk benadrukt dat de mens geschapen is naar het beeld van God. Wat betekent dit? Dit betekent dat het menselijk bestaan begint vanuit een relatie, een band tussen de mens en zijn Schepper: God.

Dezelfde band tussen de mens en God is ook terug te zien in het evangelisch dubbelgebod, waarin Jezus zegt:

Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw
ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod.
Het tweede daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf’ (Matteüs 22,37-39).

Met het dubbelgebod wordt het beginsel van solidariteit daarnaast verder ingevuld. Uit het tweede gebod spreekt namelijk duidelijk dat wij de band tussen mens en God ook moeten laten doorklinken in ons onderling contact. Met andere woorden: in ons contact met anderen geven wij uitdrukking aan de band die wij hebben met God. Er bestaat dus een innig verband tussen de twee geboden. Zij vormen samen de ondergrond voor onze solidariteit.

Ga terug naar Katholieke Sociale Leer