Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Paus

Hiërarchie en leergezag

Hiërarchie

‘Hiërarchie’ komt van het Grieks en betekent ‘heilige heerschappij’. Het woord werd de verzamelnaam voor het geheel van kerkelijke ambtsdragers in hun onderlinge rangorde. De hiërarchie bestaat allereerst uit de bisschoppen met de paus (die in het bestuur wordt bijgestaan door kardinalen), vervolgens uit de priesters en diakens. De hiërarchie is er niet omwille van zichzelf, maar om van het volk van God.

Leergezag

Verkondiging gebeurt door prediking, catechese, sociale leer, enz. Verkondiging is een van de drie deeltaken van een bisschop. Elke gedoopte is geroepen om het evangelie te verkondigen (1 Petrus 2,9), maar bisschoppen zijn leraren die met het gezag van Christus bekleed zijn. Zij beschikken over leergezag.

Onfeilbaar leergezag

Het eerste en tweede Vaticaans Concilie hebben de leer over het onfeilbare leergezag geformuleerd. De kerk heeft de gave van de Geest ontvangen om waar nodig de leer van Christus op onfeilbare wijze te verkondigen. Deze gave is niet aan bisschoppen afzonderlijk gegeven, maar wel aan alle bisschoppen samen. In verbondenheid met de paus kunnen ze definitieve uitspraken doen over een bepaalde zaak op het gebied van geloof en zeden. Dit gebeurt op plechtige wijze bij een oecumenisch Concilie.

Onfeilbaar leergezag van de paus

Het onfeilbare leergezag van de paus moet dus gezien worden in een bredere samenhang. De heilige Geest garandeert dat de kerk op koers blijft. Als persoon is de paus niet onfeilbaar. Maar op grond van zijn ambt kan hij over een punt van de geloofs- of zedenleer een onfeilbare uitspraak doen.

Ga terug naar Paus