Waarin katholieken geloven

God: Schepper en Vader

Het Onzevader

Het belangrijkste gebed uit de christelijke traditie is het Onzevader. Dit gebed vinden wij terug op twee plaatsen in het evangelie: Mt 6,9-13 en Lc 11,2-4. In het Matteüsevangelie komt dit gebed naar voren in de Bergrede (een toespraak van Jezus die later sterk is gaan gelden als ethische leidraad voor veel christenen). In het Lucasevangelie volgt het gebed als een van zijn leerlingen hem vraagt hen te leren bidden.

De meest gangbare vorm vandaag de dag is de volgende:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Soms wordt dit aangevuld met een doxologie (=een lofprijzing van God)

Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.

Amen.

Beide versies van het Onzevader zijn naar alle waarschijnlijkheid ouder dan de evangelieteksten. Ze werden al gebruikt in de erediensten van de oerkerk (tussen 35-60 n.Chr) voordat de evangeliën waren opgeschreven.

Ga terug naar God: Schepper en Vader