Waarin katholieken geloven

God: Schepper en Vader

Geloofswaarheden geordend

In de eerste eeuwen van onze jaartelling hebben veel fundamentele geloofszaken zich uitgekristalliseerd. Belangrijk in dit proces waren de oecumenische concilies (van ongeveer 300-800 n.Chr). Door deze kerkvergaderingen ontstond er gaandeweg steeds meer overeenstemming over de centrale pijlers uit het christelijk geloof.

Bij de eerste vergadering in Nicea (325) is er uitvoerig gesproken over Jezus Christus en zijn relatie tot God de Vader. De neerslag hiervan vinden we in de geloofsbelijdenis van Nicea (Nicea-Constantinopel). Deze belijdenis wordt door alle christelijke geloofsgemeenschappen gedeeld. Hieronder vind je een weergave van het eerste gedeelte:

Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.

Ga terug naar God: Schepper en Vader