Katholieken en hun vieringen (feesten)

Pinksteren

De zeven gaven van de heilige Geest

In navolging van de Pinksterbeweging en charismatische bewegingen zijn ook in de traditionele katholieke en protestantse kerken de gaven van de heilige Geest meer centraal komen te staan. De zeven gaven zijn: Wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, wetenschap, ontzag en liefde voor Gods naam (Jes. 11,2-3).

Ook Paulus schrijft op verschillende plaatsen over de gaven van de Geest. Zo benoemt hij in Romeinen 12 de gaven van de heilige Geest met een verwijzing naar het Lichaam van Christus. In I Kor. beschrijft hij de éne Geest die allen bezielt en in Gal. 5 de onderscheiding der geesten aan de hand van kenmerken van de heilige Geest.

Bij het aanroepen van de Heilige Geest kan het onderstaande gebed worden gebeden.

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden:

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Daarnaast wordt traditioneel de pinksterhymne Veni Creator Spiritus gezongen, die vertaald kan worden met: ‘Kom Schepper Geest, daal tot ons neer’. Niet alleen met Pinksteren maar ook bij wijdingen van priesters, diakens en bisschoppen wordt de hymne gezongen. Hij heeft ook als inspiratiebron gediend voor andere componisten zoals in de Achtste Symfonie van Gustav Mahler.

Ga terug naar Pinksteren