Katholieken en de samenleving

Diaconie

De rol van de kerk

Voedselbanken zijn niet georganiseerd door kerken maar zij bieden wel ondersteuning in de financiële kosten, de inzet van vrijwilligers of om te fungeren als uitgiftepunt. Voor de kerken zijn de voedselbanken een signaal dat structurele maatregelen ter bestrijding van de armoede in Nederland noodzakelijk zijn.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw speelt de vrije markt een dominante rol in onze samenleving. De overheid doet in dit systeem een duidelijke stap terug. Mensen moeten zelf meer verantwoordelijkheid dragen; de nadruk ligt op de vrijheid en zelfstandigheid van het individu. Wie sterk en welvarend is, wordt niet geremd en kan zich onbeperkt ontplooien. Kwetsbare mensen daarentegen hebben grote moeite zich in deze situatie staande te houden, zij kunnen in mindere mate rekenen op steun van overheidsinstanties. Binnen de kerk is juist de gemeenschap belangrijk en delen mensen verantwoordelijkheid en zijn solidair met elkaar.

Bisschop Muskens van Breda staat bekend als de bisschop met het sociale gezicht. Hij trok aandacht door een nacht door te brengen in een portiek met een dakloze. Ook verkondigde hij dat het stelen van een brood gerechtvaardigd was wanneer iemand honger had.

Wat de kerken zouden kunnen doen:

  • Op beperkte schaal materiële ondersteuning bieden
  • Een signaalfunctie vervullen naar de overheid of andere instanties
  • Mensen bemiddelen naar maatschappelijke instellingen of professionele hulp
  • Het helpen doorbreken van sociaal isolement van mensen
  • Zich aansluiten bij bestaande initiatieven zoals de voedselbank

Het mede ondersteunen van protest(acties) tegen onrechtvaardig sociaaleconomisch beleid.

Ga terug naar Diaconie