Katholieken en hun vieringen (feesten)

Kerstmis

De nachtmis

De nachtmis is aan de vooravond van Kerstmis op 24 december. In sommige kerken zijn er meerdere nachtmissen. Doordat er een tekort aan priesters is, kan het ook een viering van woord, gebed en communie zijn. De nachtmis kan het karakter van een gezinsviering hebben, maar ook die van een plechtige hoogmis. De liturgische kleur is wit. Het kerstevangelie van Lucas geeft een mooie beschrijving van het geboorteverhaal. Tijdens de kerstvieringen worden naast de vaste gezangen kerstliederen gezongen.

Het geboorteverhaal zoals de evangelist Lucas dat vertelt,
is als volgt:

Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: ‘Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.’ Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.’ Zodra de engelen weer van hen waren heengegaan naar de hemel, zeiden de herders tot elkaar: ‘Komt laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.’ Ze haastten zich erheen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren Kind, dat in een kribbe lag. (Lucas 2; 6-16)

Ga terug naar Kerstmis