Waarin katholieken geloven

Heilige Geest

De gaven van de Geest

De verschillende gaven van de Geest maken de gelovige godvruchtig. Ze richten ons als het ware op het goede, doordat ze ons afstemmen op een leven in Christus. De apostel Paulus geeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs een overzicht van de gaven:

‘Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest, aan een derde door dezelfde Geest het geloof, aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten te genezen, om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan’ (1 Kor 12,8-10).

Zoals het woord al aangeeft verwerven wij deze gaven niet op eigen kracht. De gaven worden ons gegeven en maken ons deelgenoot aan het goddelijke mysterie. Ook krijgen wij ze niet voor onszelf. De verschillende gaven staan ten dienste van de gemeenschap. Ze zijn er tot welzijn van allen. De gaven en de gemeenschap komen in Paulus’ brief aan de Romeinen treffend naar voren, wanneer Paulus de gemeenschap vergelijkt met een lichaam (Rom 12,5-8). Hij stelt dat wij één lichaam vormen en dat ieder de hem gegeven gaven zo goed mogelijk moet inzetten ten behoeve van dit lichaam. Samen met elkaar bouwen wij dit lichaam op, waarvan Christus het hoofd vormt.

Ga terug naar Heilige Geest