Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Nieuwe testament

De boeken van het Nieuwe Testament

In vogelvlucht ziet de indeling van het Nieuwe Testament er als volgt uit:

De evangeliën:

Het evangelie volgens Matteüs

Het evangelie volgens Marcus

Het evangelie volgens Lucas

Het evangelie volgens Johannes

De Handelingen van de apostelen

De brieven van Paulus:

De brief aan de Romeinen

De eerste brief aan de Korintiërs

De tweede brief aan de Korintiërs

De brief aan de Galaten

De brief aan de Efeziërs

De brief aan de Filippenzen

De brief aan de Kolossenzen

De eerste brief aan de Tessalonicenzen

De tweede brief aan de Tessalonicenzen

De eerste brief aan Timoteüs

De tweede brief aan Timoteüs

De brief aan Titus

De brief aan Filemon

De brief aan de Hebreeën

De katholieke brieven:

De brief van Jakobus

De eerste brief van Petrus

De tweede brief van Petrus

De eerste brief van Johannes

De tweede brief van Johannes

De derde brief van Johannes

De brief van Judas

De Apocalyps of Openbaring van Johannes

 

Ga terug naar Nieuwe testament