Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Paus

Bestuur van de kerk

Curie

De curie is het geheel van instellingen dat de paus helpt bij de uitoefening van zijn ambt. Het woord ‘curie’ komt van het Latijnse ‘curia’ waarmee het bestuursgebouw van de Romeinse senaat werd aangeduid. Paus en curie samen vormen de Heilige Stoel.

Bestuursorganen

De curie omvat verschillende ministeries. Het staatssecretariaat behandelt de dagelijkse bestuurszaken en zorgt voor de coördinatie en de internationale betrekkingen. Negen departementen of ‘congregaties’ houden zich met deelgebieden van het kerkelijke leven bezig, zoals geloofsleer, liturgie of missie. Ook kent de curie een twaalftal pauselijke raden, zoals de raad voor de leken, voor de eenheid onder de christenen, enz. Tenslotte maken drie pauselijke rechtbanken deel uit van de curie.

Kardinalen

De paus was vanouds omringd door een soort senaat. Deze sleutelfiguren van de pauselijke curie werden ‘kardinaal’ genoemd. Het woord komt van het Latijnse ‘cardo’ wat ‘spil’ betekent. Het symbool van de kardinaalswaardigheid is een rode hoed met vijftien kwasten. Aan bepaalde functies in de curie, zoals het voorzitterschap van een congregatie of pauselijke raad is de kardinaalshoed verbonden. Ook bisschoppen van belangrijke bisdommen kunnen kardinaal worden.

Bisschoppensynodes

De paus en de curie staan niet alleen in hun zorg voor de wereldkerk. Omdat bisschoppen collegiaal verantwoordelijk zijn voor de kerk werd tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de Bisschoppensynode ingesteld, een overlegorgaan tussen paus en bisschoppen en tussen bisschoppen onderling. Een ‘gewone synode’ behandelt onderwerpen die de hele kerk betreffen. Een ‘bijzondere synode’ gaat over een bepaald land of continent.

Ga terug naar Paus