Katholieken en hun vieringen (feesten)

Pinksteren

Een reeks van belangrijke gebeurtenissen

Pinksteren kun je het best begrijpen als een gebeurtenis in een reeks van belangrijke gebeurtenissen.
We kunnen er een tijdlijn van maken:

Neerdaling heilige Geest

Na Goede Vrijdag is de verwarring groot wanneer de vrouwen op Paasochtend het graf leeg vinden. Er vinden ontmoetingen plaats waarin Jezus zijn volgelingen zegt zijn boodschap verder te vertellen. Met Hemelvaart is het definitieve afscheid gekomen en blijven de leerlingen nog een tijdje naar boven staren. Ze denken daar de antwoorden te vinden op hun vragen. Dan komt de heilige Geest uit de hemel en daalt over hen neer. Op dat moment vinden zij de kracht om de draad op te pakken.

Hoe moeten we verder zonder Jezus?

‘Hoe moeten we verder zonder Jezus?’. Dit was de grote vraag voor de mensen die tot de kring van Jezus behoorden. Jezus had tijdens zijn leven een groep mensen om zich heen verzameld die geïnspireerd werd door zijn manier van leven. Zij volgden Hem om te zien hoe Hij mensen hielp en beter maakte. Ze wilden zijn relatie met God imiteren. Ook kwamen zij graag luisteren naar zijn preken of vroegen om advies. Je kunt je wel voorstellen dat de kruisdood van Jezus een ontzettende teleurstelling was voor Jezus’ vrienden en leerlingen. Het was toch al zo een roerige tijd. Israel was bezet door de Romeinen. Het was voor de joden moeilijk om hun geloof trouw te blijven. Toen Jezus niet meer bij hen was, waren de mensen daarover ontzettend teleurgesteld en verdrietig. We kunnen misschien wel zeggen ontredderd; Jezus was hun voorbeeld, hun rots in de branding. Het was alsof de vaste grond onder hun voeten was weggeslagen.

Toen vrouwen uit de kring van Jezus het graf leeg vonden, was er veel verwarring. Groot was de vreugde toen de leerlingen in die periode Jezus nog tegenkwamen en Hij hen op die manier kon bijstaan en motiveren. Zij werden aangestoken om de boodschap van Jezus niet te laten uitgaan als een nachtkaarsje. Helaas kwam aan deze periode ook een einde wanneer Jezus met Hemelvaart voorgoed afscheid van hen neemt. Het zou eeuwig zonde zijn als het daar zou eindigen; met lege handen starend naar de hemel. Met Pinksteren lukt het de leerlingen eindelijk op eigen benen te staan. Plotseling raken ze bezield en ze vinden de woorden om de boodschap van Jezus te verkondigen.

‘Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden’ (Hand. 2,46-47).

De gemeenschap die Jezus is begonnen moet groeien, zich verder over de wereld verspreiden. Zijn boodschap van vrede moet over de hele wereld verkondigd worden. Dit betekent het ontstaan van de kerk.

Wat zegt de Bijbel?

In de Handelingen der Apostelen (2,1–6) kunnen we lezen hoe de heilige Geest over de leerlingen neerdaalt en zij vervuld van inspiratie beginnen met verkondigen.

‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal.’

Ga terug naar Pinksteren