Katholieken en hun vieringen (feesten)

Pasen

Pasen is voor christenen de belangrijkste gebeurtenis van het liturgisch jaar. Wij gedenken met Pasen dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hiermee wordt duidelijk dat niet de dood, maar het leven het laatste woord heeft in het christendom.

Een nieuw begin

Pasen is een feest van hoop en nieuw begin. Wij staan met dit feest stil bij de verrijzenis van Christus. In de evangeliën kunnen wij lezen over Jezus’ passie (=lijden) en zijn gewelddadige kruisdood. Jezus’ dood is een droevig dieptepunt en zorgt voor grote verwarring onder zijn apostelen (=leerlingen). Drie dagen na zijn sterven gebeurt er echter iets ongehoords: Jezus staat op uit de dood. Dóór de dood heen toont hij ons de weg naar nieuw leven. Deze hoop, deze vreugde, vormt het hart van ons paasfeest.

Getuigenissen

Na zijn verrijzenis is Jezus nog korte tijd onder de mensen. Zo verschijnt hij aan een verdrietige vrouw – Maria Magdalena genaamd – die hem aanvankelijk niet herkent. Later toont hij zich aan zijn apostelen, die hun verbazing en vreugde maar moeilijk kunnen bedwingen. Zij zijn de eerste getuigen van de verrezen Christus. Nadat Jezus is teruggekeerd naar de Vader, komt de Helper (de heilige Geest) tot de leerlingen. De Geest sterkt en inspireert de leerlingen om de blijde boodschap te gaan verkondigen.

Goede Week

De laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, zijn lijden, kruisdood en verrijzenis nemen een belangrijke plaats in voor christenen. Ieder jaar weer staan wij stil bij deze gebeurtenissen tijdens de Goede Week. Ze vormen de scharniermomenten van ons liturgisch jaar.

Lees meer