Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Oecumene

Sinds een jaar of zestig is er een groeiende aandacht voor samenwerking en begrip tussen de uiteenlopende christelijke kerken en kerkgenootschappen. Deze aandacht voor samenwerking omspant de hele ‘bewoonde wereld’ (=oecumene) en sluit aan bij de gedachte om eenheid na te streven.

Eenheid

De afgelopen tweeduizend jaar heeft het christendom zich in vele verschijningsvormen verspreid over onze wereld en zo een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Een ontwikkeling die – helaas – niet gevrijwaard is van breuken. Een noemenswaardige scheuring vormt het Oosters schisma tussen de Oosters-orthodoxe kerken en de rooms-katholieke kerk (in 1054) en een andere breuk vormt de reformatie (16e eeuw) waarbij onder meer lutheranen en calvinisten zich afsplitsten van de rooms-katholieke kerk. Vandaag de dag proberen christenen de ontstane wonden samen te helen, indachtig de woorden uit het evangelie: ‘opdat zij (christenen) allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U’ (Joh. 17,21).

Geloof

Het gaat bij de oecumene om het gemeenschappelijke geloof dat christenen ontlenen aan de Bijbel. Naast de Bijbel speelt de traditie ook een belangrijke rol, vooral de zeven oecumenische concilies waarin de fundamenten van het christelijk geloof zijn geformuleerd (tussen 300-800 n.Chr.). Er is dus sprake van een zekere eenheid in geloof: fundamenteel is het geloof in Jezus Christus. Zijn leven, kruisdood en verrijzenis zijn daarbij belangrijke verbindende pijlers.

 

Gemeenschapsvorming

Als teken van samenwerking vinden regelmatig oecumenische vieringen van woord en gebed in één van de deelnemende kerken plaats. Christenen willen hierin gezamenlijk hun geloof vieren en belijden dat hen meer bindt dan scheidt. Naast vieringen bestaan er ook oecumenische gemeenschappen, waarin mensen vanuit verschillende kerken en kerkgenootschappen zich verbinden om samen het christelijk ideaal uit te dragen. Een van de bekendste oecumenische gemeenschappen is Taizé in Frankrijk.

Lees meer