Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Kerk

De Kerk is de gemeenschap van gelovigen die leeft vanuit de overtuiging dat God uit liefde mensen wil ontmoeten en hen uitnodigt tot gemeenschap met Hem en met elkaar. De Kerk weet zich gezonden om die uitnodiging, die op een unieke manier zichtbaar is geworden in het leven, het lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus Christus, zichtbaar te maken in de wereld waarin ze leeft.

De zending van heel de Kerk

Het doel en de bestemming van de Kerk is dus niet de Kerk zelf, maar Jezus’ boodschap over Gods komende Rijk. Volgens het decreet over het lekenapostolaat van Vaticanum II, Apostolicam actuositatem, omvat de zending van de Kerk twee domeinen. De ene is het missionair-mystagogische: de Kerk brengt mensen in contact met Jezus’ boodschap, en wekt geloof, hoop en liefde bij mensen binnen en buiten de Kerk. De andere is het missionair-diaconale: de Kerk brengt de wereld in contact met Jezus’ boodschap, door de samenleving te doordesemen met evangelische waarden.

Een zending met onderscheiden taken

Hierbinnen spelen priesters, religieuzen en lekengelovigen op een eigen wijze een rol. De gezamenlijke zending heeft dus onderscheiden taken, die op elkaar moeten worden afgestemd. Want alleen in een goede onderlinge omgang en met respect voor ieders eigenheid, kan de Kerk als geheel haar opdracht vervullen en het evangelie zichtbaar maken.

Aspecten van kerkelijk leven

Het Kerk zijn omvat zo meerdere aspecten: de Kerk als instituut, de Kerk als geloofs- en liefdesgemeenschap, de Kerk als beweging en als organisatie. Bij elk aspect wordt een ander accent het belangrijkste gevonden binnen het kerkelijke leven: de orde en het recht, het gevoel van warmte van de gemeenschap of de dynamiek van de beweging. Toch heeft de Kerk, als ze het evangelie zichtbaar wil maken in de wereld alle aspecten nodig. Gezamenlijk kunnen ze bijdragen aan het geloven van mensen binnen en buiten de Kerk en aan een barmhartiger en rechtvaardiger samenleving.

Lees meer